It is currently December 7th, 2023, 11:25 am

Vietnamese

View and contribute to Rainmeter translations.
detective1711
Posts: 2
Joined: December 10th, 2011, 4:59 am

Re: Vietnamese

Post by detective1711 »

daoluong wrote:- "Welcome to Rainmeter" "Chào mừng đến với Rainmeter"
- "Click on the Rainmeter icon to manage skins and settings." "Nhấn vào biểu tượng Rainmeter để quản lý skin và thiết lập"
- "Click here to download Rainmeter 2.3." "Nhấn vào đây để tải về Rainmeter 2.3"
:D
It's right, I find no mistake
@daoluong: đã có ng dịch rồi mà BQT còn gửi mail tới, mệt ghê....
daoluong
Posts: 10
Joined: October 2nd, 2011, 3:57 am

Re: Vietnamese

Post by daoluong »

- "Send computer information" "Gửi đi thông tin của máy tính"
- "Your computer Windows version, CPU capabilities, and graphics capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent." "Phiên bản Window, hiệu năng CPU, và hiệu năng đồ họa trên máy của bạn sẽ được gửi đi một lần trong quá trình cài đặt để giúp Rainmeter hoàn thiện hơn. Sẽ không có bất kỳ thông tin cá nhân nào bị gửi đi."
- "Install 64-bit version" "Cài đặt phiên bản 64 bit"

:D
daoluong
Posts: 10
Joined: October 2nd, 2011, 3:57 am

Re: Vietnamese

Post by daoluong »

"Send information about computer" "Gửi đi thông tin của máy tính"
"Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent." "Phiên bản của Window, ngôn ngữ, và hiệu năng phần cứng sẽ được gửi đi một lần trong quá trình cài đặt để giúp Rainmeter hoàn thiện hơn. Sẽ không có bất kỳ thông tin cá nhân nào bị gửi đi."
:D
daoluong
Posts: 10
Joined: October 2nd, 2011, 3:57 am

Re: Vietnamese

Post by daoluong »

Create .rmskin package... (button) ---> Tạo gói .rmskin
Editor: (label) ---> Trình soạn thảo:
Show notification area icon (checkbox)-> Hiện biểu tượng ở vùng thông báo
Source (label) ---> Nguồn
Use D2D rendering (checkbox) ---> Dựng hình bằng D2D
Clear (button) ---> Dọn sạch
:D
poiru
Developer
Posts: 2872
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Vietnamese

Post by poiru »

Thank you!
daoluong
Posts: 10
Joined: October 2nd, 2011, 3:57 am

Re: Vietnamese

Post by daoluong »

Favorites => Mục ưa Thích
No favorites defined => Danh sách ưa thích trống
Custom skin actions => Thao tác bổ sung
Favorite => Ưa Thích

:D
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2655
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Vietnamese

Post by Brian »

Thank you for your translations. However, there are a few more translations to be done before the Vietnamese language is fully up to date.

Please see this post for further details: https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?p=130437#p130437

-Brian
daoluong
Posts: 10
Joined: October 2nd, 2011, 3:57 am

Re: Vietnamese

Post by daoluong »

Create new skin => Tạo skin mới
New skin => Skin mới
Template => Mẫu
Template... => Mẫu...
Add folder => Thêm thư mục
Add skin => Thêm skin
Rename => Đổi tên
Save new template => Lưu mẫu mới
Saved templates =>Mẫu đã lưu
Use default template => Dùng mẫu mặc định
Could not create folder: => Không thể tạo thư mục:
Could not create file: => Không thể tạo tập tin:
The folder ""%1"" already exists. => Thư mục ""%1"" đã tồn tại.
The file ""%1"" already exists. = > Tập tin ""%1"" đã tồn tại.
The folder ""%1"" could not be renamed.\nError code: %2 => Thư mục ""%1"" không thể đổi tên.\nMã lỗi: %2
The file ""%1"" could not be renamed.\nError code: %2 => Tập tin ""%1"" không thể đổi tên.\nMã lỗi: %2
Are you sure you want to delete this folder?\n%1 => Bạn có chắc bạn muốn xóa thư mục này?\n%1
Are you sure you want to delete this file?\n%1 => Bạn có chắc bạn muốn xóa tập tin này?\n%1
Unable to delete the folder:\n%1 => Không thể xóa thư mục:\n%1
Unable to delete the file:\n%1 => Không thể xóa tập tin:\n%1
The template ""%1"" does not exist.\nDo you want to use the default template instead? => Mẫu ""%1"" không tồn tại,\nBạn có muốn dùng mẫu mặc định không?
Template ""%1"" already exists. => Mẫu ""%1"" đã tồn tại.
Unable to create template folder. => Không thể tạo thư mục mẫu.
Unable to create template file: %1 => Không thể tạo tập tin mẫu: %1
Are you sure you want to delete the template ""%1""? => Bạn có chắc bạn muốn xóa mẫu ""%1""?

8-)
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2655
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Vietnamese

Post by Brian »

Thank you!!!

I updated the Rainmeter 4.0 language files, you can get them here: https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?p=132367#p132367

-Brian
User avatar
khanhas
Posts: 40
Joined: October 26th, 2016, 5:00 pm

Re: Vietnamese

Post by khanhas »

Log:
Number => Giá trị số
String => Giá trị chữ
External plugins => Trình cắm ngoài
Built-in plugins => Trình cắm có sẵn
Measures => Các bộ đo

Settings:
Debug mode => Chế độ tìm lỗi

Skin Packager translations (for future localization):
Rainmeter Skin Packager:
Rainmeter Skin Packager => Trình Đóng Gói Skin
Enter the information and select the components to use for the .rmskin package => Điền thông tin và chọn các thành phần cho gói .rmskin

Information => Thông tin
Name: => Tên:
Author: => Tác giả:
Version: => Phiên bản:

Components => Thành phần:
Name => Tên
Layouts => Chủ đề
Plugins => Trình cắm
Add => Thêm
Add skin... => Thêm skin...
Add folder from Skins: => Thêm thư mục skin đã có:
Add custom folder: => Thêm thư mục tự chọn:
Add layout... => Thêm chủ đề...
Add folder from Layouts: => Thêm thư mục chủ đề đã có:
Add custom folder: => Thêm thư mục tự chọn:
Add plugin... => Thêm trình cắm...
Remove => Gỡ bỏ
What is a .rmskin package? => Gói .rmskin là gì?
Next => Tiếp theo
Cancle =>Hủy

Options => Tùy chọn
Save package to: => Lưu gói vào:
After installation => Sau khi cài đặt
Do nothing => Không làm gì cả
Load skin => Mở skin
Load layout => Mở chủ đề
Minimum requirements => Yêu cầu tối thiểu
Rainmeter version: => Phiên bản Rainmeter:
Windows version: => Phiên bản Windows:

Advanced => Nâng cao
Header image: => Hình minh họa:
Variables files: => File lưa biến số:
Merge skins => Gộp skin
Help => Giúp đỡ

Create package => Tạo gói
Last edited by Brian on September 27th, 2017, 6:12 pm, edited 1 time in total.