It is currently October 4th, 2023, 6:35 am

Polish

View and contribute to Rainmeter translations.
Wiewiór
Posts: 5
Joined: October 15th, 2017, 8:54 pm

Re: Polish

Post by Wiewiór »

Hi! ;)

I've fast revise translation and complete it for this language.

Polish.h file:

Code: Select all

#define NUM_BUTTONWIDTH      75
#define NUM_LABELWIDTH      80
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE    "Dostępna aktualizacja"
#define STR_MANAGE        "Zarządzaj"
#define STR_ABOUT         "O aplikacji"
#define STR_HELP         "Pomoc"
#define STR_SKINS         "Skórki"
#define STR_NOSKINS        "Brak dostępnych skórek"
#define STR_OPENFOLDER      "Otwórz folder"
#define STR_DISABLEDRAGGING    "Wyłącz przeciąganie"
#define STR_THEMES        "Tematy"
#define STR_NOTHEMES       "Brak dostępnych tematów"
#define STR_EDITSETTINGS     "Edytuj ustawienia"
#define STR_REFRESHALL      "Odśwież wszystko"
#define STR_LOGGING        "Rejestracja"
#define STR_SHOWLOGFILE      "Pokaż rejestrację"
#define STR_STARTLOGGING     "Rozpocznij rejestrację"
#define STR_STOPLOGGING      "Zakończ rejestrację"
#define STR_DELETELOGFILE     "Skasuj rejestrację"
#define STR_DEBUGMODE       "Tryb debugowania"
#define STR_EXIT         "Wyjście"
#define STR_FAVORITES       "Ulubione"
#define STR_NOFAVORITES      "Brak ulubionych"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS       "Warianty"
#define STR_SETTINGS       "Ustawienia"
#define STR_POSITION       "Pozycja"
#define STR_DISPLAYMONITOR    "Monitor"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR   "Użyj domyślnie: Główny monitor"
#define STR_VIRTUALSCREEN     "@0: Ekran wirtualny"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR   "Autowybór na podstawie pozycji okna"
#define STR_STAYTOPMOST      "Trzymaj na wierzchu"
#define STR_TOPMOST        "Na wierzchu"
#define STR_NORMAL        "Normalnie"
#define STR_BOTTOM        "Na spodzie"
#define STR_ONDESKTOP       "Na pulpicie"
#define STR_FROMRIGHT       "Od prawej"
#define STR_FROMBOTTOM      "Od dołu"
#define STR_XASPERCENTAGE     "X w procentach"
#define STR_YASPERCENTAGE     "Y w procentach"
#define STR_TRANSPARENCY     "Przezroczystość"
#define STR_FADEIN        "Rozjaśnianie"
#define STR_FADEOUT        "Zanikanie"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER    "Ukryj po najechaniu myszą"
#define STR_DRAGGABLE       "Przeciągalne"
#define STR_SAVEPOSITION     "Zapisz pozycję"
#define STR_SNAPTOEDGES      "Przyciągaj do krawędzi"
#define STR_CLICKTHROUGH     "Klikaj przez"
#define STR_KEEPONSCREEN     "Trzymaj na ekranie"
#define STR_MANAGESKIN      "Zarządzaj skórką"
#define STR_EDITSKIN       "Edytuj skórkę"
#define STR_REFRESHSKIN      "Odśwież skórkę"
#define STR_UNLOADSKIN      "Wyłącz skórkę"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS   "Niestandardowe ustawienia skórki"
#define STR_FAVORITE       "Ulubione"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE         "Zamknij"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER    "O Rainmeter"
#define STR_LOG          "Logi"
#define STR_MEASURES       "Mierniki"
#define STR_VARIABLES       "Zmienne"
#define STR_PLUGINS        "Wtyczki"
#define STR_VERSION        "Wersja"
#define STR_TYPE         "Typ"
#define STR_TIME         "Czas"
#define STR_SOURCE        "Źródło"
#define STR_MESSAGE        "Komunikat"
#define STR_NAME         "Nazwa"
#define STR_RANGE         "Przedział"
#define STR_VALUE         "Wartość"
#define STR_AUTHOR        "Autor"
#define STR_ERROR         "Błąd"
#define STR_WARNING        "Ostrzeżenie"
#define STR_NOTICE        "Komunikat"
#define STR_DEBUG         "Debugowanie"
#define STR_CLEAR         "Wyczyść"
#define STR_GETLATESTVERSION   "Pobierz najnowszą wersję z <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE    "Dystrybucja na licencji <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a>."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD    "Kopiuj do schowka"
#define STR_NUMBER        "Numer"
#define STR_STRING        "String"
#define STR_EXTERNALPLUGINS    "Wtyczki zewnętrzne"
#define STR_BUILTINPLUGINS    "Wtyczki wbudowane"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER    "Zarządzaj Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS      "Aktywne skórki"
#define STR_EXPAND        "Rozwiń"
#define STR_COLLAPSE       "Zwiń"
#define STR_CREATERMSKIN     "Utwórz pakiet .rmskin..."
#define STR_OPENLOG        "Otwórz log"
#define STR_LOAD         "Załaduj"
#define STR_UNLOAD        "Zamknij"
#define STR_REFRESH        "Odśwież"
#define STR_EDIT         "Edytuj"
#define STR_AUTHORSC       "Autor:"
#define STR_VERSIONSC       "Wersja:"
#define STR_LICENSESC       "Licencja:"
#define STR_INFORMATIONSC     "Informacja:"
#define STR_ADDMETADATA      "<a>Dodaj metadane</a>"
#define STR_COORDINATESSC     "Współrzędne:"
#define STR_POSITIONSC      "Pozycja:"
#define STR_LOADORDERSC      "Kolejność ładowania:"
#define STR_TRANSPARENCYSC    "Przezroczystość:"
#define STR_ONHOVERSC       "Po najechaniu:"
#define STR_DONOTHING       "Nic nie rób"
#define STR_HIDE         "Ukryj"
#define STR_SAVENEWTHEME     "Zapisz nowy temat"
#define STR_THEMEDESCRIPTION   "Temat pozwala Ci zapisać aktualny układ skórek i przywrócić go później. Przywrócenie tematu przywróci układ ale nie cofnie zmian w skórkach."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME   "Zapisz jako pusty temat"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS  "Bez nieużywanych skórek"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER   "Wraz z bieżącą tapetą"
#define STR_NAMESC        "Nazwa:"
#define STR_SAVE         "Zapisz"
#define STR_SAVEDTHEMES      "Zapisane tematy"
#define STR_DELETE        "Skasuj"
#define STR_BACKUP        "Kopia zapasowa"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION   "Kopia zapasowa pozwala zapisać i przywrócić Rainmeter do poprzedniego stanu, wraz ze skórkami oraz statystykami. W przeciwieństwie do tematu, zainstalowanie kopii zapasowej zamieni wszystkie zmiany skórek wykonane od poprzedniej kopii zapasowej."
#define STR_BACKUPE        "Kopia zapasowa..."
#define STR_LANGUAGESC      "Język (Language):"
#define STR_EDITORSC       "Korektor:"
#define STR_GENERAL        "Ogólne"
#define STR_CHECKFORUPDATES    "Sprawdź aktualizacje"
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON   "Pokaż ikonę obszaru powiadamiania"
#define STR_RESETSTATISTICS    "Wyzeruj statystyki"
#define STR_LOGTOFILE       "Zapisz logi do pliku"

// NewSkin dialog
#define STR_CREATENEWSKIN     "Utwórz nową skórkę"
#define STR_NEWSKIN        "Nowa skórka"
#define STR_TEMPLATE       "Szablon"
#define STR_TEMPLATEE       "Szablon..."
#define STR_ADDFOLDER       "Dodaj folder"
#define STR_ADDSKIN        "Dodaj skórkę"
#define STR_RENAME        "Zmień nazwę"
#define STR_SAVENEWTEMPLATE    "Zapisz nowy szablon"
#define STR_SAVEDTEMPLATES    "Zapisane szablony"
#define STR_USEDEFAULTTEMPLATE  "Użyj domyślnego szablonu"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE  "Rainmeter.ini jest zabezpieczony przed zapisem. Ustawienia nie będą zapisane."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE   "Zamknij Rainmeter i przenieś plik ustawień z:\n%1\n\ndo:\n%2\n\nEwentualnie usuń plik (ustawienia zostaną utracone), który będzie automatycznie odtworzony przy kolejnym uruchomieniu."
#define STR_SETTINGSREADONLY   "Upewnij się, że plik oraz folder nie są tylko do odczytu. Plik jest umieszczony w:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS  "Temat ""%1"" już istnieje.\n\nCzy chcesz go zamienić?"
#define STR_THEMESAVEFAIL     "Nie można zapisać tematu:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE      "Czy na pewno chcesz skasować temat ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL   "Nie można utworzyć logu:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE     "Jesteś pewien, że chcesz skasować log?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS   "Nie ma dostępnych skórek w:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Nie można włączyć skórki ""%1\\%2"": Brak pliku."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN  "Nie można odświeżyć skórki ""%1\\%2"": Brak pliku."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED  "Skórka ""%1\\%2"" wymaga Rainmeter'a w wersji %3 lub wyższej. Pobierz najnowszą wersję z rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN    "Skórka ""%1\\%2"" nie zawiera żadnych mierników i będzie wyłączona.\n\nPlik może być uszkodzony lub może to nie być prawidłowy plik skórki."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP  "Stworzyłeś nieskończoną pętlę za pomocą @include. Sprawdź skórkę."
#define STR_CREATEFOLDERFAIL   "Nie można utworzyć folderu: %1"
#define STR_CREATEFILEFAIL    "Nie można utworzyć pliku: %1"
#define STR_FOLDEREXISTS     "Folder ""%1"" już istnieje."
#define STR_FILEEXISTS      "Plik ""%1"" już istnieje."
#define STR_RENAMEFOLDERFAIL   "Nie można zmienić nazwy folderu ""%1""\nError code: %2"
#define STR_RENAMEFILEFAIL    "Nie można zmienić nazwy pliku ""%1""\nError code: %2"
#define STR_FOLDERDELETE     "Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten folder?\n%1"
#define STR_FILEDELETE      "Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?\n%1"
#define STR_FOLDERDELETEFAIL   "Nie można usunąć folderu:\n%1"
#define STR_FILEDELETEFAIL    "Nie można usunąć pliku:\n%1"
#define STR_TEMPLATEDOESNOTEXIST "Szablon ""%1"" nie istnieje.\nCzy chcesz użyć domyślnego szablonu?"
#define STR_TEMPLATEEXISTS    "Szablon ""%1"" już istnieje."
#define STR_TEMPLATEFOLDERFAIL  "Nie można utworzyć katalogu tematu."
#define STR_TEMPLATEFILEFAIL   "Nie można utworzyć pliku szablonu: %1"
#define STR_TEMPLATEDELETE    "Jesteś pewien, że chcesz usunąć szablon ""%1""?"

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME        "Witamy w Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE     "Kliknij ikonę Rainmeter, aby zarzadzać tematami i ustawieniami."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD    "Kliknij tutaj, aby pobrać Rainmeter %1."
Just let me know when you compile the program with it. I want to check it again to see if I don't miss something or could do something better.

Cheers! ;)
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2640
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Polish

Post by Brian »

Thanks!

We are nearing a release for 4.1 soon, so check https://rainmeter.net for a release candidate in a few days.

-Brian
Wiewiór
Posts: 5
Joined: October 15th, 2017, 8:54 pm

Re: Polish

Post by Wiewiór »

I revise installer translation and I made it more coherent (I think) ;)

Polish.nsh file:

Code: Select all

${LangFileString} WIN2KERROR       "Rainmeter ${VER} nie jest wspierany przez system Windows 2000. W celu instalacji w systemie Windows 2000, pobierz starszą wersję Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR      "Rainmeter ${VER} wymaga wersji Windows XP SP2 lub wyższej. Pobierz najnowszą wersję pakietu aktualizującego i spróbuj ponownie."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR     "Rainmeter ${VER} wymaga wersji Windows 2003 SP1 lub wyższej. Pobierz najnowszą wersję pakietu aktualizującego i spróbuj ponownie."
${LangFileString} ADMINERROR       "Do instalacji potrzebne są uprawnienia administratora."
${LangFileString} LOGONERROR       "Usługa logowania nie uruchomiona."
${LangFileString} UACERROR        "Nie można podnieść uprawnień."
${LangFileString} WRITEERROR       "Przenośny Rainmeter musi być zainstalowany w lokalizacji z pełnymi uprawnieniami do odczytu i zapisu (jako zwykły użytkownik).$\nJeżeli chcesz zapisać Rainmeter w '$0', wróć i wybierz 'Instalacja standardowa'.$\n$\nW przeciwnym wypadku, wybierz inną lokalizację z pełnymi uprawnieniami do odczytu i zapisu."
${LangFileString} VCINSTERROR       "Instalacja Visual C++ $instArc nieudana. Kod błędu $0.$\n$\nMożesz spróbować pobrać pakiet Visual C++ $instArc ręcznie z http://rainmeter.net/redist$\n$\nNaciśnij OK żeby wyjść."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR     "Instalacja .NET $instArc nieudana. Kod błędu $0.$\n$\nMożesz spróbować pobrać pakiet .NET $instArc ręcznie z http://rainmeter.net/redist$\n$\nNaciśnij OK żeby wyjść."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR   "Nie udało się zamknąć Rainmeter.$\n$\nZamknij Rainmeter ręcznie i spróbuj ponownie."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR    "Plik konfiguracyjny (Rainmeter.ini) jest umieszczony w folderze instalacyjnym. Trzymanie go w tej lokalizacji może powodować problemy jeżeli z aplikacji korzysta wielu użytkowników lub, gdy któryś z nich ma ograniczone uprawnienia.$\n$\nCzy chcesz przenieść plik do folderu danych aplikacji?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR    "Nie można przenieść pliku '$INSTDIR\Rainmeter.ini' do '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE     "Proszę wybrać język instalacji."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS     "Opcje instalacji"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC   "Wybierz dodatkowe opcje instalacji"
${LangFileString} STANDARDINST      "Standardowa instalacja (zalecane)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC    "Instaluje Rainmeter i pobiera wymagane biblioteki."
${LangFileString} PORTABLEINST      "Instalacja przenośna"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC    "Nie zaznaczaj tego jeżeli nie wiesz co robisz. Skróty nie zostaną utworzone a rozszerzenie .rmskin nie będzie zarejestrowane. Może być konieczne ręczne zainstalowanie bibliotek Visual C++ oraz .NET 2.0."
${LangFileString} AUTOSTARTUP       "Automatycznie uruchamiaj Rainmeter wraz z Windows"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS    "Opcje dodatkowe"
${LangFileString} INSTALL64BIT      "Wersja 64 bitowa"
${LangFileString} SENDINFORMATION     "Wyślij informacje na temat swojego komputera"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC   "Wersja systemu operacyjnego zainstalowana na Twoim komputerze, język oraz specyfikacja sprzętowa będą zaraportowane jednorazowo podczas instalacji dla ulepszenia działania programu Rainmeter. Żadne informacje osobiste nie będą wysyłane na serwer."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS     "Opcje deinstalacji"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC   "Wybierz opcje dodatkowe"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER    "Odinstaluj Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS     "Całkowicie usuń wszystkie osobiste ustawienia i pliki"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC   "(wraz ze skórkami, tematami, dodatkami, ustawieniami rejestru i wpisami menu Start)"
Now, I waiting for RC to test this translation and to make any corrections.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2640
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Polish

Post by Brian »

Thanks for the updates.

-Brian
Wiewiór
Posts: 5
Joined: October 15th, 2017, 8:54 pm

Re: Polish

Post by Wiewiór »

I apologize for my late reply but now I suffering from the shortage of free time.

Corrections:

Code: Select all

#define STR_OPENLOG        "Otwórz logi"
#define STR_KEEPONSCREEN     "Przypnij do ekranu"
#define STR_LOGGING        "Logowanie"
#define STR_SHOWLOGFILE      "Pokaż plik dziennika"
#define STR_STARTLOGGING     "Rozpocznij logowanie"
#define STR_STOPLOGGING      "Zakończ logowanie"
#define STR_DELETELOGFILE     "Skasuj plik dziennika"
BTW: In context menu Rainmeter -> About (O aplikacji) should open a Version tab not logs tab. Now it's lapping the Open log function (button) in Manage Rainmeter window.

I think this will make program more consistent.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2640
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Polish

Post by Brian »

Thanks, I updated the Polish language file. However, there is a new translation to be done: https://forum.rainmeter.net/viewtopic.php?p=140812#p140812

Wiewiór wrote:BTW: In context menu Rainmeter -> About (O aplikacji) should open a Version tab not logs tab. Now it's lapping the Open log function (button) in Manage Rainmeter window.

I think this will make program more consistent.
"About" in the context menu is supposed to open the About dialog and defaults to the Log tab (since it is the first tab). "About" is just the name of the dialog itself, and not a reference to "Version".

-Brian
Wiewiór
Posts: 5
Joined: October 15th, 2017, 8:54 pm

Re: Polish

Post by Wiewiór »

Language is outdated translation:

First:

Code: Select all

Language is outdated - Tłumaczenie niekompletne
Second:

Code: Select all

Language is outdated - Język niekompletny
Third:

Code: Select all

Language is outdated - Tłumaczenie niepełne
First and third are the best options but they may not fit. I need feedback about this.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2640
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Polish

Post by Brian »

Thanks!

First one fits nicely. Thank you for the multiple options.

-Brian
Wiewiór
Posts: 5
Joined: October 15th, 2017, 8:54 pm

Re: Polish

Post by Wiewiór »

A little correction:

Code: Select all

#define STR_STRING        "Wartość String"
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2640
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Polish

Post by Brian »

Thanks!

-Brian